cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Pytania i odpowiedzi

Tu publikujemy pytania, jakie było do nas kierowane (osobiście, mejlem, w rozmowach telefonicznych ltp.) oraz odpowiedzi

KLIKNIJ NA PYTANIE

 
1. Czy CIS jest jednostką samorządową?

CIS nie jest jednostką samorządową. Jest jednostką organizacji pozarządowej – Fundacji Vita Familiae z Łomży. Natomiast CIS (Fundacja) ściśle współpracuje z jednostką samorządową, jaką jest MOPS, w ramach umowy partnerstwa. O tym więcej w działach „Organizator” i „Partnerzy”.
(2012-12-06)

2. Jak jest finansowany CIS?

Niejednokrotnie jesteśmy pytani o to, jak CIS jest finansowany i skąd pozyskuje pieniądze na swoją działalność. Finansowanie CIS jest kwestią podstawową takich projektów. Reguluje ją m.in. ustawą z 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Dane o źródłach finasowania Centrum muszą być przedstawiane Wojewodzie już na etapie  wniosku o uzyskanie statusu Centrum Integracji Społecznej. Działalność Centrów Integracji Społecznej może być finansowana w szczególności z:

  1. Środków z Unii Europejskiej. Obecnie dotacja na dwie roczne edycje (w latach 2012-2014) wynosi ponad 2 mln złotych. Jest to główne źródło dofinansowania CIS „Przystań”, bez którego nie byłaby możliwa działalność Centrum. Tak dużego projektu przy tak kompleksowym podejściu nie dałoby się utworzyć i finansować bez wsparcia znacznych środków unijnych EFS.
  2. Refundacji Starosty (z Funduszu Pracy) wynagrodzeń Uczestników.  Wynagrodzenie wypłacane Uczestnikom za pracę w Centrum (tzw. świadczenie integracyjne  – 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym i 100% w następnych miesiącach) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne jest refundowane Centrum przez Starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
  3. Dotacji jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządu gminnego). Ustawa o zatrudnieniu socjalnym określa sposób tego finasowania. Gmina Łapy na razie nie wspiera finansowo CIS „Przystań”, ale niewykluczone, że będzie to czyniła w przyszłości. Ustawa daje takie możliwości, określając sposób dotowania.  
  4. Dochodów uzyskiwanych z własnej działalności CIS. Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową  itp., a działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 i nr 239, poz. 1593) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Zob. art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).
  5. Środków własnych instytucji tworzącej CIS – pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł.

Jak widać, w finansowaniu działalności CIS-ów nie ma jedynie problemu z wypłatą Uczestnikom wynagrodzeń (świadczeń integracyjnych, o których była mowa powyżej). Jednak i w tym wypadku zachodzi konieczność występowania o zaliczkowe przekazywanie refundacji, gdyż CIS nie posiada środków, które mógłby wypłacić do czasu uzyskania refundacji. Także premie motywacyjne, gdyby je CIS chciał wypłacać Uczestnikom,  nie są refundowane. Także na wszelkie pozostałe wydatki CIS musi pozyskiwać pieniądze z innych źródeł finansowania. Te wydatki to m.in.: zakup materiałów, energii i usług niezbędnych do działalności Centrum;  koszty związane z nieruchomością (w tym remonty pomieszczeń); wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń; koszty realizacji reintegracji zawodowej (w tym koszty instruktorów, narzędzi, urządzeń, materiałów, surowców i in.) i społecznej (jak wyżej); szkolenia pracowników; posiłki dla uczestników; wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum itd. Do tego dochodzi wiele innych wydatków.  Przy tym niektóre znaczne koszty wynikają z określonych rygorów, narzuconych CIS-om przepisami prawa, np. ustawą o zatrudnieniu socjalnym (m.in. to, że na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 5 uczestników).

Nowo tworzone CIS mogą liczyć na dotację samorządu województwa na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy. (CIS w Łapach o taką dotację wystąpił, jednak jej nie otrzymał z powodu braku środków).

Centrum utworzone przez organizację pozarządową musi działać tak, aby zapewnić należytą identyfikację finansową, umożliwiając określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. Niektóre kwestie rozliczeń finansowych CIS-ów reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).(2013-02-28).

3. Na czym polega partnerstwo Fundacji Vita Familiae z MOPS?

Partnerstwo Fundacji Vita Familiae z MOPS zostało szerzej omówione w dziale „Partnerzy” (uzupełnionym w związku z tym pytaniem). (2013-02-16).

4. Kiedy można zgłaszać się do kolejnej edycji CIS?

Do uczestnictwa w CIS można się zgłaszać po ogłoszeniu rekrutacji, składając odpowiedni formularz. I tak np. rekrutacja do II edycji odbywała się w miesiącach październik-listopad 2013 r. Niemniej nie jest problelmem złożenie zgłoszenia wcześniej, jednak wówczas wymagane będzie  zaktualizowanie formularza. (Więcej o tym w dziale „Rekrutacja”).
(2012-12-10. Aktualziacja 2014-01.03).

5. Czy do CIS mogą być przyjmowane osoby spoza gminy Łapy?

Tę kwestię określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Art. 12  stanowi, że pierwszeństwo w skierowaniu do Centrum mają osoby zamieszkałe w gminach, na terenie których zostało utworzone Centrum. Gdyby jednak nie było osób chętnych do uczestnictwa (kwalifikujących się do udziału w CIS), wówczas na wolne miejsca można byłoby kierować do Centrum osoby zamieszkałe w innych gminach, jednak wówczas zawarte musiałoby zostać porozumienie, określające zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych osób przez daną gminę. (2013-02-15).

6. Czy trzeba być klientem MOPS, aby wziąć udział w CIS?

Nie trzeba być klientem MOPS, aby uczestniczyć w Centrum. Podstawowy warunek to status osoby długotrwale bezrobotnej (posiadanie statusu osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy i zarejestrowanie przez 12 miesięcy w ciągu dwóch lat). Warunki uczestnictwa podajemy w dziale „Rekrutacja”. (2013-01-18).

7. Czy można zostać uczestnikiem II edycji CIS i nadal otrzymywać zasiłek w MOPS?

Te kwestie należy omówić bezpośrednio z MOPS. W takich wypadkach należy podać spodziewane dochody z tytułu pracy w CIS (w pierwszym miesiącu 50%, a w następnych 100% zasiłku dla bezrobotnych). (2013-01-18).

8. Kto znajduje się na liście rezerwowej uczestnictwa w CIS?

Na liście rezerwowej (na czas realizacji edycji) znajdują się wszyscy kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do Centrum. Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach” w każdej rocznej edycji może uczestniczyć minimum 20 osób, a więc łącznie w całym Projekcie weźmie udział minimum 40 osób (o tym, jakie warunki muszą spełnić kandydaci, piszemy w dziale Rekrutacja). Do I edycji zgłosiło się prawie 90 osób, przy czym tylko kilka nie spełniało wymaganych kryteriów. Komisja rekrutacyjna wybrała 20 osób. Zgodnie z ww. „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do Centrum w przypadku, gdyby ktoś z Uczestników rezygnował z udziału lub został wykluczony z CIS. W takim wypadku ponownie wyboru dokona komisja rekrutacyjna. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam wymagany status. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. (2013-02-16).

9. Czy Uczestnicy ponoszą koszty z tytułu udziału w CIS?

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Odwrotnie, to Uczestnicy za udział w CIS i swoją pracę (3 dni po 6 godzin w tygodniu w swoich warsztatach zawodowych, z przerwą na posiłek) w ramach zatrudnienia socjalnego otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego – w pierwszym miesiącu (w okresie próbnym) w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, a po okresie próbnym w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych. Poza tym otrzymują codziennie jeden posiłek (w praktyce jest to obiad, bo w ramach zajęć grupy ambitnie zamiast kanapek prawie zawsze przygotowują jakieś ciepłe pomysłowe danie dla wszystkich). Nieodpłatne jest także każde z licznych szkoleń, warsztatów, zajęć grupowych, doradztwa i wsparcia indywidualnego. (2013-02-16).

10. Czy musi być miesięczny okres próbny w CIS?

Tak, wymaga tego ustawa. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum. Po okresie próbnym okres uczestnictwa w zajęciach Centrum może trwać do 11 miesięcy. (2014-01-03).

11. Na czym polega praca w warsztatach zawodowych?

Pytający o Centrum nieraz sądzą, że w Projekcie CIS chodzi o kurs, szkolenie ltp., więc musimy prostować: owszem, mamy w Centrum kursy, szkolenia, warsztaty wsparcia, doradztwo indywidualne i in. (na to poświęcone są dwa dni reintegracji społecznej z elementami reintegracji zawodowej), ale przede wszystkim jest to praca Uczestników przez 3 dni w tygodniu po 6 godzin – praca zawodowa w ramach zatrudnienia socjalnego. Stąd Grupa Gastronomiczno-Opiekuńcza podczas warsztatów zawodowych pracuje w kuchni, wykonując wszystko, co powinno się umieć i wiedzieć z zakresu gastronomii, aby móc znaleźć zatrudnienie w tej dziedzinie. Grupa Ekologiczno-Ogrodnicza w ramach warsztatów zawodowych wykonuje prace związane z ogrodnictwem, pielęgnacją zieleni itd., a także różnego rodzaju prace porządkowe. Grupa Rękodzielniczo-Porządkowa podczas warsztatów zawodowych wykonuje różnego rodzaju wyroby artystyczne, upominki, souveniry, jednym słowem wszystko, co może być zakupione na podarunek, prezent, czy pamiątkę. Ale także jest wykwalifikowaną grupą porządkową. Z kolei Grupa Remontowo-Porządkowa wykonuje remonty, uczy się typowych prac budowlanych, rozbiórkowych, konserwatorskich itd. Każda pięcioosobowa grupa pracuje pod okiem instruktora zawodu. Niektóre działania grup pokazaliśmy już na naszej stronie internetowej.
(2013-01-12).

12. Co to jest coaching? (Co daje coaching Uczestnikom Centrum?)

Coaching jest to proces oparty na relacji partnerskiej, podczas której Uczestnik Centrum Integracji Społecznej otrzymuje wsparcie nastawione na jak najlepsze wykorzystanie swego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W tym procesie coach wspiera Uczestników w poszukiwaniu własnych sposobów działania i osiągania celów. Ale to Uczestnik jest głównym rozgrywającym – szuka rozwiązań, podejmuje decyzje i działa. W coachingu Uczestnik ma odnaleźć wszystkie środki i zasoby do dokonywania zmian.  Podczas zajęć grupowych z coachem Uczestnicy w grupach zawodowych zastanawiają się nad swoim życiem, swoim postępowaniem, nad sobą samym. Rozmawiają o swoich pasjach, marzeniach, stopniowo przechodząc do wyznaczania celów, a następnie szukania rozwiązań swoich problemów i ograniczeń, zwłaszcza tych, które przyczyniają się do ich trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy podczas zajęć grupowych, dzięki metodom aktywizującym wykorzystywanym podczas zajęć, z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach, które stopniowo przygotowują ich do wyznaczenia celów oraz określenia sposobów realizacji i faktycznego ich osiągania.  W ramach zajęć grupowych Uczestnicy uczą się lepszego planowania, większej odpowiedzialności i kreatywności. Znakomicie pomaga w tym przygotowywanie posiłków wszystkim grupom (każda grupa przynajmniej raz w tygodniu ma takie zadanie), co wcale nie jest prostym wyzwaniem. Trzeba zaplanować posiłki na cały miesiąc, dokładnie ustalając, co i w jakiej ilości należy kupić, a następnie jak najlepiej wykonać posiłki, właściwie je podać, a także posprzątać. Zajęcia grupowe służą również rozwijaniu współpracy, budowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a także integracji i wzajemnemu poznawaniu się. Są to zajęcia, których tak naprawdę potrzebuje każdy zespół, bo nie ma takiej grupy, takiego zespołu, który by nie mógł poprawić wzajemnych relacji i umiejętności współpracy, by w konsekwencji lepiej wyznaczać i osiągać cele. Coaching jest procesem ukierunkowanym na pozytywną zmianę. Pomaga znaleźć bądź przywrócić harmonię w życiu osobistym lub pomiędzy życiem osobistym i zawodowym Uczestników. Zadaniem coacha jest motywowanie Uczestnika do zmiany swojej sytuacji, przy wykorzystaniu jego własnego potencjału oraz wspieranie i motywowanie go do zmiany swojej sytuacji. W efekcie proces coachingowy zarówno indywidualny jak i grupowy ma doprowadzić do lepszego odnalezienia się na współczesnym rynku pracy i podjęcia zatrudnienia lub zmiany zatrudnienia na korzystniejsze. Zadaniem coacha jest pomoc w odkrywaniu potencjału Uczestników, w określeniu celów oraz zapewnienie maksymalnego wsparcia Uczestnikowi podczas stawiania kolejnych kroków na drodze do realizacji wyznaczonych celów. Znakomicie określone aspekty coachingu oddają niektóre sentencje, aforyzmy, przysłowia. Dla przykładu: Nasza ludzka wspaniałość nie leży tak bardzo w możliwości zmienienia świata, jak bardzo w byciu zdolnym do zmienienia samych siebie (M. Gandhi). Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz ( Z. Ziglar). Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dziękinim ( B. Baruch). Największym odkryciem jest to, że człowiek potrafi zmienić swoje życie, zmieniając swój stosunek do życia (W. James). Istotę coachingu dobrze odzwierciedla krótki filmik na youtube.pl, który warto obejrzeć: http://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU. (2013-02-11).

13. Czy powinniśmy używać słowa "coach"?

Czy powinniśmy używać obcego słowa "coach"? Anglojęzyczne słowo coach jest w języku polskim od niedawna. Ma dwa główne znaczenia: rodzaj autobusu i trener. Nieco zbliżone znaczeniowo słowa  (jak sugeruje osoba pytająca) „trener osobisty” i „terapeuta” oznaczają jednak co innego. Choć słowa trener i terapeuta to także wyrazy obce, spolszczone. Zbliżone znaczenie ma określenie „trener personalny” (ale nie osobisty), bo w wypadku coacha w grę wchodzą różne role, nie musi to być coaching osobisty, jako funkcja osobistego trenera. To jednak dłuższy temat. Słowo coach jest wypadkową słowa coaching. Przyjmując jedną z definicji jako wsparcie, pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji osoby, jest to słowo „poręczne”, trening, ani terapia nie zastąpi go w pełnym zakresie. Zastąpienie słowa „coach” określeniem „trener personalny” jest dość niewygodne i niepraktyczne. Do języka wchodzi łatwo, bo jest jednosylabowe. Coaching już jest nowym działem psychologii i jako słowo chyba trwale wchodzi do oficjalnego języka. W ostatnim okresie pojawia się wiele słów obcych i zapewne jedne przyjmą się w oryginale, inne zostaną spolszczone, inne zamienione na polskie odpowiedniki, inne odrzucone. Nie da się tego jednak zadekretować
(2013-01-20). Pytanie zostało przesłane mejlem w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko coacha.

14. Czym zajmuje się pracownik socjalny?

Zatrudnienie pracownika socjalnego w Centrach Integracji Społecznej wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), regulującej funkcjonowanie CIS-ów. Pracownik socjalny musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tzn. posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończyć studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 r. ukończyć studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Zadanie pracownika socjalnego określa m.in. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zgodnie z ustawowym zapisem praca socjalna oznacza działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Szczegółowo zadania pracownika socjalnego określa art. 119 ustawy o pomocy społecznej. (W tym miejscu warto polecić lekturę: „Aksjologia pracy socjalnej – wybrane zagadnienia” D. A. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska). (2013-02-11).

15. Jak traktuje się nieobecność Uczestnika na zajęciach CIS?

Reguluje to art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Zacznijmy od tego, że każdemu Uczestnikowi w okresie uczestnictwa w zajęciach przysługują  4 dni wolne od zajęć w Centrum, za które wypacane jest świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. To jakby rodzaj urlopu (udziela go kierownik na wniosek Uczestnika). W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na zajęciach w Centrum świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień tej nieobecności, ale nieobecność nie może być dłuższa niż 3 dni w miesiącu (w sumie, bez względu na to, czy te dni wypadają po kolei, czy też nie). W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu, świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje. Jest to ustawowy rodzaj dyscyplinującej sankcji za nieusprawiedliwioną nieobecność. Dodatkowo, na podst. art. 13 ustawy, nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w CIS jest powodem do uznania jej za dowód zaprzestania realizacji programu i wówczas kierownik Centrum może podjąć decyzję o zaprzestaniu realizacji programu przez Uczestnika, czyli o skreśleniu go z udziału w Projekcie (z uczestnictwa w CIS).  Art. 15 ustawy reguluje także kwestie nieobecności spowodowanej chorobą.  Za okres niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby (potwierdzonej przez lekarza) świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień niezdolności –   jednak przez okres nie dłuższy niż 14 dni (w sumie w okresie uczestnictwa – bez względu na to, czy dni zwolnienia lekarskiego wypadają po kolei, czy też nie). Za każdy kolejny dzień niezdolności do uczestniczenia w zajęciach w Centrum świadczenie nie przysługuje. Przykładowo więc, jeśli ktoś w okresie uczestnictwa posiada już w sumie 19 dni zwolnienia, to za 5 dni nie przysługuje mu świadczenie i za każdy następny dzień.  (2013-02-16).

16. Czy Uczestnicy mogą odbywać praktyki u prywatnych pracodawców?

Tak. Nie ma znaczenia, czy podmiot jest prywatny, czy też nie. Ważne jest, aby firma (pracodawca) wywiązała się z warunków umowy, jaka jest każdorazowo zawierana.  Okres praktyki i inne warunki są negocjowane. Dłuższe praktyki wiążą się z zobowiązaniem zatrudnienia Uczestnika po okresie odbywania praktyki. Praktyki zawodowe u pracodawcy pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności osób odbywających praktyki oraz dają znakomitą możliwość pracodawcom w zorientowaniu się, jakie są faktyczne atuty tych osób, a więc jakie korzyści mogą odnieść z ich zatrudnienia.  Warto przy tym pamiętać, że pracodawca zatrudniający absolwenta Centrum  może otrzymać dotację, refundującą część ponoszonych kosztów. (Zobacz także Menu/Zatrudnienie wspierane). (2014-01-03).

17. Jakie korzyści ma pracodawca z zatrudnienia absolwentów CIS?

Korzyści te wynikają z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Absolwent CIS to osoba, która przez co najmniej 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach Centrum i otrzymała stosowne zaświadczenie. Absolwentem jest się przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w Centrum. Zatrudnienie absolwenta CIS daje pracodawcy określone korzyści. Wynikają one z zasad zatrudnienia wspieranego i wymagają formalnego skierowania. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum (na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i Uczestnika) Powiatowy Urząd Pracy może skierować Uczestnika do pracy u pracodawcy. Skierowanie do pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy:

  1. w pierwszych 3 miesiącach w wysokości nieprzekraczającej 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne;
  2. w kolejnych 3 miesiącach w wysokości nieprzekraczającej 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne;
  3. w kolejnych 6 miesiącach w wysokości nieprzekraczającej 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.

Refundacji dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy w okresach miesięcznych. Warunki i zasady refundacji określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Korzyści, jakie osiąga pracodawca przez zatrudnienie socjalne absolwentów CIS (a także Klubów Integracji Społecznej) zwiększają szansę osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. Warto, aby pracodawcy te ewidentne korzyści wzięli pod uwagę. (2013-02-26).

(Zobacz także: Menu/Zatrudnienie wspierane).

18. Kto jest absolwentem CIS?

Absolwentem CIS jest uczestnik, który otrzymał stosowne zaświadczenie po minimum 6 miesiącach uczestnictwa.

Zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.) 1a) absolwent centrum integracji społecznej – oznacza osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej. Wydane zaświadczenie stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta CIS zatrudnienia wspieranego na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Zobacz Menu/Zatrudnienie wspierane). (2014-01-03).

19. Czy kurs spełnia wymóg posiadania wykształcenia pedagogicznego?

Pytanie zostało zadane po jednym z naborów przeprowadzonym przez MOPS, jako Partnera Projektu, jednak sytuacja taka powtórzyła się przy innym naborze, więc warto to wyjaśnić. W naszym Projekcie wymaganie dotyczyło wyższego wykształcenia pedagogicznego lub psychologicznego. Warunek ten był zawarty w ogłoszeniu: http://www.mopslapy.pl/cis/nabor_coach_CIS_2012.pdf. Tego warunku nie spełnia osoba, która posiada wykształcenie niepedagogiczne, ani niepsychologiczne, choćby miała na studiach wśród przedmiotów psychologię lub pedagogikę. Nie spełnia tego warunku także ukończenie kursu pedagogicznego. O posiadaniu wyższego wykształcenia pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez wyższą uczelnię. Analogicznie jest z wyższym wykształceniem psychologicznym. Gdyby warunkiem nie było wyższe wykształcenie pedagogiczne (lub psychologiczne), ale np. przygotowanie pedagogiczne, wówczas można ew. rozpatrywać dyplom ukończenia innego typu uczelni (kierunku) lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Suplement dyplomu, dostarczający obiektywnych i pełnych informacji na temat kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą,  wyraźnie określa, w jakim zakresie  może pracować absolwent danego kierunku studiów. Gdyby szukać analogii w oświacie, jak traktować przygotowanie pedagogiczne nauczyciela, który posiada studia kierunkowe bez wpisu na dyplomie, że były to studia o specjalności nauczycielskiej (pedagogicznej), zapewne trzeba byłoby zapoznać się, jakie podczas studiów student zaliczył przedmioty o charakterze pedagogicznym (i ile godzin). Takiej oceny, czy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, dokonuje dyrektor szkoły, a to podlega kontroli nadzorczej ze strony kuratora oświaty. Tu jednak warunek został ściśle określony. Nie chodziło nam o przygotowanie pedagogiczne, ale wyższe studia pedagogiczne (lub psychologiczne).  Oczywiście, ostateczną decyzję w takich sprawach podejmuje prowadzący nabór. (2013-03-01).

20. Czy po okresie pracy i udziału w zajęciach CIS przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Udział w CIS nie uprawnia do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Praca w CIS jest zatrudnieniem socjalnym (w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym), a nie na podstawie umowy o pracę.  Przyznanie zasiłku reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Można powiedzieć, że zatrudnienie socjalne w ramach CIS jest czymś w rodzaju wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych w zamian za świadczoną pracę i udział w zajęciach. Stąd ustawa nie mówi o wynagrodzeniu za pracę (o płacy), ale o świadczeniu integracyjnym, które  wypłaca się Uczestnikowi Centrum Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego i stanowi 100 % zasiłku dla bezrobotnych (poza okresem próbnym, gdy świadczenie wypłaca się w wysokości 50% zasiłku). Pytania w sprawie zasiłku dla bezrobotnych można też kierować  do Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Łapach. (2013-03-18).


Aktualizacja: 2014-01-09
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!