cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
O Projekcie

 

cis_lapy_logoINFORMACJA O PROJEKCIE

Centrum Integracji Społecznej "PRZYSTAŃ" w Łapach

 

 

Tytuł projektu: Centrum Integracji Społecznej "PRZYSTAŃ" w Łapach

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Numer i nazwa Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Dofinansowanie: Na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Numer konkursu: 1/POKL/7.2.1/12


Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012 Do 31.12.2014


Organizator (projektodawca i beneficjent): Fundacja Vita Familiae

Siedziba Fundacji: Łomża 18-400 , ul. Marynarska 2a

Prezes Fundacji: Ks. kan. Krzysztof Jurczak


Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (Miasto i Gmina Łapy)

Siedziba Partnera: 18-100 Łapy, ul. Leśnikowska 54.


Charakterystyka Projektu

Opis Projektu

Fundacja Vita Familiae w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach Projekt powołała i prowadzi Centrum Integracji Społecznej, obejmując wsparciem osoby bezrobotne z Miasta i Gminy Łapy. CIS prowadzi zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej Uczestników Projektu. Działania w CIS są adresowane m.in. do bezrobotnych o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Centrum jest także jedną z odpowiedzi na niezwykle trudną sytuację na rynku pracy w Łapach po tym, jak w w latach 2008-2009 gminę dotknęła ogromna tragedia, gdy w ciągu roku zlikwidowano dwa największe zakłady pracy: Cukrownię Łapy (2008) i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (2009) i gdy niemal z dnia na dzień bez pracy pozostało ponad 1 tysiąc osób.

Projekt jest odpowiedzią na problemy uczestników w zakresie integracji społecznej i zawodowej, spowodowane długotrwałym bezrobociem, które jest jedną z głównych barier uniemożliwiających pełne uczestniczenie w życiu zawodowym i społecznym.

CIS-y są jedną z metod walki z problemami osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Właśnie długotrwałe bezrobocie jest powodem wykluczenia społecznego i powoduje szereg problemów związanych z integracją społeczną i zawodową.

Do kogo Projekt jest skierowany?

Projekt adresowany jest do 40 osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łapy (w wieku 18-64 lata), które będą brały udział w dwóch rocznych edycjach zajęć w CIS (po 20 osób w każdej rocznej edycji) o wykształceniu podstawowym, zawodowym lub średnim. Zakłada znaczne zróżnicowanie Uczestników ze względu na wiek, doświadczenie, umiejętności, motywacje.

Jak prowadzona jest rekrutacja?

Wybór 20 uczestników do każdej z edycji poprzedza akcja promocyjna na terenie Miasta i Gminy (plakaty, ulotki, info. w Gazecie Łapskiej, ogłoszenia parafialne i in.). Znaczny udział podczas rekrutacji mają pracownicy MOPS.

Rekrutacja obejmuje 2 tury. Do I edycji w okresie październik-listopad 2012 r. i do II edycji październik-listopad 2013 r. (Zob. zakładka „Rekrutacja”). W przypadku zaprzestania realizacji programu przez Uczestnika CIS lub jego zakończenia przed upływem okresu trwania programu na jego miejsce mogą zostać wybrane osoby z listy rezerwowej.

Na czym polegają zajęcia z zakresu reintegracji społecznej?

Reintegracja społeczna jest prowadzona 2 dni w tygodniu (po min. 6 godzin w 4 grupach po 5 osób). Oferowane jest:

 • Wsparcie psychologa: warsztaty i wsparcie indywidualne (rozwój umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie ze stresem i lękiem, wyrażanie własnego zdania, zmiana stosunku do pracy, podnoszenie samooceny, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, pomoc w samoakceptacji).

 • Wsparcie pracownika socjalnego: warsztaty i wsparcie indywidualne (opracowanie i nadzór nad indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego uczestników CIS przy współudziale pracowników projektu).

 • Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności w sektorze ES.

 • Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

 • Szkolenie z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 • Każdy z uczestników otrzyma wsparcie coacha (motywowanie do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji).

 • Spotkanie integracyjne grupowe (kino, teatr, kręgle, basen, inne) w ciągu miesiąca.

 • Uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad. specjalistycznych (np. prawne, z prowadzenia własnej firmy, działalności w sektorze ES, inne).

Na czym polegają zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej?

Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej są prowadzone 3 dni w tygodniu po min. 6 godzin w 4 grupach po 5 osób. Są to grupy zawodowe: gastronomiczno-opiekuńcza, ekologiczno-ogrodnicza, rękodzielniczo-porządkowa, remontowo-porządkowa. Każda grupa ma swego instruktora.

W ramach reintegracji zawodowej prowadzone jest też poradnictwo zawodowe:

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej w każdej grupie.

 • Poradnictwo indywidualne (np. nauka tworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybrane zagadnienia z kodeksu pracy, rozpoznawanie swojego potencjału, odczytywanie ról, grupowych, etapy formowania się grypy w miejscu pracy, prawa i obowiązki pracownika, określanie mocnych i słabych stron, plan rozwoju, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i in.). Podczas indywidualnego poradnictwa wspólnie z doradcą uczestnicy wyszukują oferty pracy na lokalnym rynku, przygotowują oferty do konkretnych pracodawców itp.

 • Szkolenie BHP i ppoż. (szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy).

 • Podstawy zarządzania kadrami.


Aktualizacja: 2014-07-07
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!